Ez a Vadadiak honlapja
A Vadadi és Társa Kft. jóvoltából

Üdvözöljük kedves Vadadi és Iklandi Filep rokonainkat is!


Egyelőre családom három tagjának dolgai találhatók itt. Vadadi F. Kornél édesapám, Vadady Egon az öccse és a magaméi. Az alábbi címeken lehet nekünk írni. Szívesen látunk bármi építő jellegű hozzászólást, érdeklődést. A lap kivitele azért ilyen béna, mert én csinálom, de jó ez így. Pénzt nem adok érte. Ilyen jellegű ajánlatoktól kíméljetek. Tanácsokat azért elfogadok.


Kornél

Egon

Zsolt
Témák:
levél: zsolt@vadadi.hu
mopszok
kendo
lovaglás
a csikó
Lizi
PetSilkCsaládtörténet

A Filep családok kettészakadásának története vadadi és iklandi ágra
Filep György és testvérei 1574-ben nemességet és birtokot kaptak Vadadon.
A család szépen gyarapodott létszámát és vagyonát tekintve egyaránt.
A kor szokásainak megfelelően gazdálkodtak birtokaikon és készítették fel gyermekeiket mindarra amit szükségesnek tartottak.
Ezek közé tartozott a tanulás, írás olvasás de a haditudományok és fegyverforgatás éppoly jelentőséggel bírt.
Birtokaikon erdeikben rendszeresen vadásztak a családok és gyakran közösen is.

Egy ilyen közös vadászaton amikor medvére /vagy szarvasra / mentek történt meg a családok kettészakadása.
Ezen az őszi napon már korán nagy volt a készülődés Filep György és Filep Pál háztáján.
A vadászebek hangos és engedetlen csaholása törte meg a ködös hajnal csendjét. Ezen a napon nagyon nehezen indult a vadászat, valami rossz vetette előre árnyékát.
A testvérek valahogyan mégis összefogták kutyáikat és kísérőikkel, gyermekeikkel elindultak a közeli erdők felé.
Úgy látszott ez a nap nem indul szerencsésen, mert nem sikerült felhajtani a keresett vadat.
Órákig járták a vadcsapásokat minden eredmény nélkül.

Már-már azon voltak, hogy befejezik a vadászatot és eredmény nélkül térnek haza, amikor mintha rájuk mosolygott volna a szerencse !

Az egyik tisztáson feltunt a keresett vad, amelyet azonnal üldözőbe vettek.
A siker érdekében megpróbálták körbevenni, hogy ne tudjon elmenekülni.
Az erdőben a hajnal óta tartó köd még mindig nem oszlott fel ami nem tette könnyűvé a hajtók és vadászok helyzetét.
Filep György a köd és rossz látási viszonyok ellenére lőtt- de nem a vadat, hanem Pál testvérét találta el !
Az eset azzal járt, hogy Filep Pál 1602.-ben sebesüléséből felépülve, vadadi birtokait felszámolva Iklandra költözött családjával - megszakítva a kapcsolatot testvérével.

Filep Pál leszármazottjai azóta használják az iklandi - vadadi előnevet
A családnevek változatai

1. Philep Peter /Vadadi/ l575.Báthory István és Bekes Gáspár közötti csatában vett részt / Székely Oklevéltár /
2. Fwleöp Pál /Vadadi/ 1635.-évi népesség összeírás . /Székely Oklevéltár /
3. Fülöp György / Vadadi/ 1574.címerszerzo /Nagy Iván Magyarország Családai /
4. Filep Zsigmond /Vadadi / 1740. /Nagy Iván Magyarország Családai /
5. Fülep Péter /Vadadi / keresztlevele 1809. Szerepel Filep és Fülep változatban is
6. Vadadj Pál /Vadadi / a Georgio Basta által császár huségére felesketett marosszéki nemesek, lófok összeírása 1602.08.16. Székely Oklevéltár /.
7. Vadadi László Alsó-fehérmegyei szolgabíró 1867 /Nagy Iván Magyarország Családai /
8. Vadady Ida 1941.Származási táblázat /elodei Vadadi Filep nevet használták /
Ezek csak az általunk ismert változatai nevünknek és nem kizárt, hogy létezhetnek még más formák is !
A kereséseink eredményeként "megtalált" sok család még több kutatómunkát és feladatot jelent számunkra.
Ma még felmérni sem tudjuk, hogy mindez hány évet jelent és mi akik elkezdtük be tudjuk e fejezni amit célul tuztünk ki. !
Ezt a munkát ma már egy személy elvégezni nem képes ezért a feladatokat megosztottuk a családok ill. családtagok között.
Gerard Filep Franciaországban végzi a családok címeinek, telefonszámainak keresését és végzi a levelezések egy jelentos részét.
A Filep lányok Marosvásárhelyrol, Filep Csaba Gernyeszegrol segítenek az információk és okmányok begyujtésében.
Vadadi F.Kornél és Filep Attila Budapesten a levéltárakban kutatnak a családdal kapcsolatos adatok után.
Sorolni lehetne még a családokat akik egy egy részadattal járulnak hozzá a munkához - azt lehet mondani, hogy minden család segített és segít.


A székelyek eredete és csatlakozása a honfoglaló magyarokhoz

A székelyek ahhoz a nyugati törökséghez tartoztak, amelyek más népek mellett a hunok, az avarok és Árpád magyarjainak török eleme egyes részeit alkották, s a hatalmas kiterjedésű hun birodalom virágzásának kebelében éltek.
Kétségtelen az is, hogy a székely elnevezés nem foglalkozást jelentő szó, hanem mint nemzetnév nomen proprium, mellyel a középkori oklevelekben a magyaroktól eltérő nemzetet jelöltek meg. A török nyelvből fejthető meg és eredetileg annyit jelent mint a herceg törzse, a herceg népe.
Attila népei voltak és Ösbő serege előtt az első sorban kezdének Ménmarót ellen harcolni.
Maradt még a honfoglaláskor 3 ezer kik a krimhildi csatából, Árpád idejéig Cziglamezőn /Erdély/ maradtak, s ott magukat székelynek nevezték.
Igaznak fogadhatjuk el, hogy a székelyek Árpád előtt már hazánkban laktak a délkeleti részeken.
Nagyobb része Czigla mezőn de Erdély más területén Marosszék Moson nevű faluban is.

A székelyek féltékenyen őrizték az ősi szervezetet, mely nem a király kegyelméből eredt, hanem az első foglalás jogán.


A székely nemzet rendjei:

A székelyek eredetüknél fogva mindannyian országosan elismert kiváltságos nemesek, melyet első honfoglalásuk jogán szereztek. A székely föld melyet országnak is neveznek előbb 7, majd 5 székre oszlott latinul universitasnak v. districtusnak, majd 1366-ban rendesnek mondtak.
Udvarhelyszék, Három, Csík, Maros és Aranyosszék

A székely nemzet letelepedésekor két rendre oszlott lófő és gyalogos.
Mátyás király a vagyonosodott lovasokat primoroknak neveztette /1473./ Ezek a rangemelések mindenkor az utódokra születéssel átszállók voltak.
A székely fő-lófő és gyalog rendbeli elődök által megszerzett nemesi rendi állást mindkét nemű összes ivadékok törvényes leszármazással öröklik.
A székely nemesek címere - rendi különbség nélkül - szintén megállapítható ha igazolják, hogy elődeik 1848-ban vagy azelőtt nemesi címerrel éltek.

A székely nemesi rendi állás a székely nemesi rendek közé felvett családból hitelt érdemlően igazolt származás alapján a következő elvek szerint nyer megállapítást:

1./ Székely primori rangja állapíttatik meg annak a folyamodónak, aki
a) az 1713.-évi vagy ez el?tti időből rendelkezésre álló rendi jegyzőkönyv szerint a székely primor rendben szereplő, illetve abba felvett elődjétől egyenes leszármazását igazolja.
b) Egyenes leszármazás nélkül hitelt érdemlően igazolja olyan családhoz való tartozását, melynek összes tagjai az 1713.-évi vagy azelőtti időből rendelkezésre álló utolsó rendi jegyzőkönyv szerint primori rendben szerepeltek.
c) A székely primori rendbe fejedelmi oklevélbe felvett, illetve a fejedelem által erdélyi főnemességet vagy nemességet adományozó oklevélben a székely primori rendbe tartozónak mondott elődjétől való leszármazását igazolja.
2. Székely lófői rangja állapíttatik meg annak a folyamodónak, aki:
az 1713.-évi vagy ezelőtti időből rendelkezésre álló rendi jegyzőkönyv szerint a székely lófőrendben szereplő, illetve abba felvett elődjétől egyenes leszármazását igazolja.
3. Ilyen formában megy a gyalogrendiek igazolása is.

A székely nemesi rendi állással bíró család igazolt tagjának címere rendi különbség nélkül a következő elvek szerint nyer megállapítást:
Az 1848-évi vagy ezelőtti időből eredő használat alapján kell megállapítani annak a folyamodónak a címerét akinek elődei magyar illetve erdélyi címeres levelet nem kaptak.

(források: Szabó-Szadeczky és Vadadi Filep Albert 1972-évi jegyzetei